Правила прийому

Правила
прийому до Вищого професійного училища
№ 42 м. Погребище на 2019 календарний рік

І. Загальна частина
1.1. До вищого професійного училища № 42 м. Погребище приймаються громадяни України.
1.2. При прийомі учнів на навчання училище керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про професійно-технічну освіту», Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України , затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року за №499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.
1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, тану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
кваліфікований робітник.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.
1.6.Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія
2.1. Прийом до вищого професійного училища № 42 м. Погребище здійснює приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує її склад та порядок роботи.
2.3. Правила прийому до ВПУ №42 м. Погребище на наступний рік розробляються відповідно до законодавства України, в тому числі і цього Положення, затверджуються директором училища за погодженням з Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.
2.4.Приймальна комісія:
— організовує прийом заяв та документів;
— організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища,оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
— проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
— організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників,
— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом та подальшим навчанням.
2.5. Правила прийому до навчального закладу своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації,дні відкритих дверей, інформаційні стенди та мають обумовлювати:
— перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно отриманою ліцензією;
— вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією(спеціальністю) та спеціалізацією;
— планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, термін навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізація ми;
— форми та ступеневість навчання;
— обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
— порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
— порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
— порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
— наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
— порядок проходження медичного огляду вступників.
2.6. Перелік професій за якими буде проводитися прийом документів на навчальний рік:

IMG_2997

2.7. Прийом документів від вступників проводиться круглий рік, завершується не раніше, ніж за 5 днів до початку навчальних занять, які розпочинаються з 1 вересня.
2.8. При невиконанні державного замовлення по прийому з окремих професій, училищем може проводитись додатковий прийом.
2.9. Приймальна комісія працює згідно окремого графіку, затвердженого директором училища до початку прийому документів. Графік вивішується у приймальній комісії. Прийняті документи реєструються в спеціальному журналі з пронумерованими та прошнурованими сторінками.

ІІІ. Документи для вступу.

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до вищого професійного училища № 42 м.Погребища із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання до якої додають:
— документ про освіту в оригіналі;
— медичну довідку за формою 086-У;
— 6 фотокарток розміром 3х4 см (в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри фотокарток);
— копії документів, що дають право на пільги (за наявності);
— довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
— ідентифікаційний код;
— 2 чистих поштових конверти з марками.
медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (для абітурієнтів на базі 11-ти кл., які будуть навчатись за професією «Водій автотранспортних засобів кат. «С»)

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)
— свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому.
4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання.
4.2. Головним критерієм відбору є середній бал документа про освіту. При однаковому балі перевагу мають більш високі відмітки: для трактористів-машиністів с/г виробництва, слюсарів-ремонтників, водіїв – з математики та фізики; для електромонтерів, електрогазозварників – з фізики; для кухарів, кондитерів – з хімії та біології.
— за рейтинговим списком вступників;
— за результатами співбесіди;
— за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту;
— за результатами вступних випробувань;
4.3. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.
4.4. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно – технічну освіту».
4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати на обрані професії до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються, їм пропонується навчання за іншими професіями.

V. Зарахування.
5.1. Зараховуються до вищого професійного училища №42 поза конкурсом:
— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
— діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
— діти–інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом(спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
— особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
— особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
— діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому випадку подають копію виписки з наказу про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули при виконанні службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших умов:
— випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
— випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
— учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
— випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають у вищі професійні училища за відповідними спеціальностями.
— особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.
5.3. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:
— діти батьків, що надали училищу спонсорську допомогу.
Бажаючі надати спонсорську допомогу, звертаються до батьківського комітету, де визначаються суми спонсорського внеску, які додаються до фонду батьківського комітету.
5.4. Не пізніше, ніж за 5 днів після конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища.
5.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії..
5.6. Зарахування до училища здійснюється наказом директора.
5.7. Після конкурсного відбору зарахування до навчального закладу може супроводжуватися укладанням договору між ВПУ-42, замовником робітничих кадрів (підприємством, установою, організацією) і випускником (його батьками — для неповнолітніх) про навчання та подальше працевлаштування.

VI. Прикінцеві положення.
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ВПУ-42. На звільненні при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування, але не були зараховані.
6.2. Особам, які не зараховані до ВПУ-42, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять повертаються документи не пізніше п’яти днів із дня прийняття рішення.
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.
6.4 Контроль за дотриманням даних правил прийому до вищого професійного училища №42 м. Погребище здійснює Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Залишити коментар

Яндекс.Метрика