Самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

про раду учнівського самоврядування ВПУ-42 м. Погребище

Розділ 1. Загальні положення

1.1.            Рада учнівського самоврядування училища є молодіжним, координаційним, дорадчо-консультативним представницьким органом при адміністрації училища.

1.2.               Дане Положення є основним документом, що визначає діяльність учнівського самоврядування в професійно-технічному закладі.

1.3.     Діяльність Рада поширює на території училища.

1.4.            Рада бере на себе зобов’язання інформувати учнів училища про всі норми, встановлені даним Положенням.

1.5.               Рада здійснює свою діяльність відповідно чинного законодавства, Конституції України, рішень Міністерства освіти і науки України та іншими діючими нормативно-правовими актами.

Розділ 2. Мета, завдання і принципи

2.1.  Рада учнівського самоврядування у своїй діяльності ставить таку мету:

1)    сприяння активній участі молоді училища у вироблені та реалізації державної молодіжної політики у сферах освіти.

2)     сприяння розвитку управлінської майстерності учнів училища.

3)        формування свідомої громадянської позиції учнів училища на основних засадах патріотизму та національної ідеї.

4)     формування високої правової і політичної культури учнів училища.

5)      заохочення учнів училища до суспільно-корисної, громадської роботи під час навчання в училищі та в майбутньому.

6)      інформування учнів про їхні права та свободи, які передбачені Загальною декларацією прав людини і основоположних свобод, громадянські і політичні права, Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, іншими діючими нормативно-правовими актами.

7)      утвердження здорового способу життя — невід’ємна частина у формуванні особистості.

8)        впровадження та вивчення передового досвіду роботи з питань лідерського самоврядування.

9)      сприяння створенню умов у навчально-виховному процесі для всебічного розвитку особистості.

10)   представлення        інтересів учнівського самоврядування з іншими учасниками навчально-виховного процесу, органами державної влади.

2.2. Завданнями правління є:

1)підтримка молоді у реалізації її проектів.

2)     захист прав і інтересів учнів, підвищення їх правової культури.

3)     різнобічне сприяння самореалізації учнів.

4)       проводити іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству та даному Положенню.

5)     діяльність учнівського самоврядування в училищі базується на принципах добровільності, демократичності, толерантності, гласності, свідомості, відповідальності кожного з учасників, колегіальності у прийнятті рішень та урахування особистих якостей кожного з учасників та наступності.

Розділ 3. Структура і повноваження членів ради учнівського самоврядування

3.1.      До складу учнівського самоврядування ВПУ-42 входять:

—          старости від кожної групи;

—          профорги від кожної групи;

—          рада гуртожитку.

3.2.    Керівною особою ради є Президент.

3.3.   Президента, віце-президента і секретаря обирають на засіданні ради зі свого складу терміном на 1 рік і відкликають їх.

3.4.    Персональний  склад Ради учнівського самоврядування формується на початку кожного навчального року на зборах, де затверджуються

1)  основні напрямки роботи Ради

2)     заслуховується звіт про роботу Ради

3)     затверджується положення

4)     створюються робочі сектори

3.5.      Президент ради учнівського самоврядування училища

1.) організовує управління справами ради учнівського самоврядування в межах своєї компетенції;

2)     головує на засіданнях ради учнівського самоврядування училища;

3)     організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях ради;

4)        є представником в обласну раду учнівського самоврядування ПТНЗ;

3.6.  До повноважень членів ради учнівського самоврядування учнів училища належать:

1)  контроль за виконанням цього Положення;

2)     внесення змін до цього Положення;

3)  розробка та втілення в життя щорічного плану діяльності ради учнівського самоврядування ВПУ-42;

4)     проведення засідань ради учнівського самоврядування не менше 1 разу у місяць.

Розділ 4. Форми діяльності

4.1.     Проведення зборів учнів для обговорення проблем розвитку учнівського самоврядування в училищі, а також інших питань.

4.2.       Вивчення і аналіз проблем навчально-виховного процесу.

4.3.        Висвітлення гострих проблем учнівського, громадського життя училищній газеті «Вепеушка».

4.4.         Внесення пропозицій і розробка цільових творчих програми, проектів, заходів, що мають на меті усунення недоліків і проблем та покращення навчально-виховного процесу.

4.5.      Працювати в режимі, необхідному для досягнення цих завдань.

4.6.      Учнівське самоврядування має такі сектори;

—          навчальний

—          інформаційний

—          трудовий

—          оформлюючий

—          спортивний

—          художньо-естетичний

4.7.       Сектори вивчають і аналізують проблеми учнів училища.

4.8.    Порядок роботи сектору та його чисельний склад визначається рішенням Ради.

4.9.     Організацією роботи сектору здійснює керівник сектору, який звітує про виконану роботу в Раді.

СКЛАД
учнівського самоврядування

Президент — Турлевська Юлія 35 гр.

Віце-прем’єр — Барінова Тетяна — 24 гр.

Секретар — Лісова Тетяна — 34 гр.

Інформаційний сектор

—         Унгурян Анна — 14 гр.

—         Повар Віка — 14 гр.

—         Даніловська Юлія — 14 гр.

Трудовий сектор

—         Саківська Людмили — 34 гр.

—         Уросов Роман — 22 гр.

—         Велика Аліна — 15 гр.

Навчальний сектор

—         Адаменко Іван — 24 гр.

—         Костюк Тетяна — 34 гр.

—          Гнатюк Людмила — 34 гр.

Спортивний сектор

—         Ваколюк Руслан — 24 гр.

—         Яковишин Олександр — 21 гр.

—         Герасименко Іван — 25 гр.

Художньо-етично-естетичний сектор

—         Моргун Ярослав — 31 гр.

—         Алексеева Інна — 14 гр.

—         Кравчук Олександра — 25 гр

—         Драчук Володимир — 18 гр.

 

 

Залишити коментар

Яндекс.Метрика