Підручники

ЕЛЕКТРОМОНТЕР
З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Список рекомендованої літератури

 

 1. Анисимов М.В. Електротехніка з основами промислової електроніки     Лабораторний практикум.  К., Вища школа, 1997.
 2. Аноній В.В., Рудницький С.І., Хом’як Ю.М. Торгівля на ринках: соціально-економічні проблеми розвитку. Україна. 1999 р.
 3. Бабенко Н.І., Жарікова Л.В., Ломакіна Н.П. Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів. К., Грамота. 2003.
 4. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. К., Вища школа. 2003.
 5. Болотніков Л. А.. Товарознавство. К., 1999.
 6. Бондар В.М., Гаврилюк В.А., Духовний А.Х., Павлишин М.М., Печеник М.В. Практична електротехніка. К., Веселка, 1997.
 7. Бурмистров В.Г. Організація торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. К., 2000 р.
 8. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку Ж., ПП “Рута.” 2002.
 9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Ж., ЖІТІ. 2000.
 10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. Ж., ПП “Рута.” 2002.
 11. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Торгівельна діяльність в Україні. Юрінком Інтер. К., 2002.
 12. Виннокурова Л.Е., Васильчик М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. К., Вікторія. 2001.
 13. Васильчик М.В., Виннокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці. К., Просвіта. 1997.
 14. Вереш Й.І., Ревентлоу П.Р. Економіка фірми. Л., 1999 р.
 15. Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності. К., Знання України. 2003.
 16. Вербицька Т.С., Чінніков В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство. Л., Оріяна-нова. 2001.
 17. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика 10-11 клас. К., “Форум” 2000.
 18. Васильєв Г.А., Ібрагімов Л.А., Наганішяну Н.А. Комерційне товарознавство і експертиза. Підручник для вузів. Л., 2001 р.
 19. Гуржій А.М., Поворознюк М.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Х., “Компанія Сміт.” 2003.
 20. Гуржій А.М., Бойкова В.О., Поворознюк Н.І.. Електротехніка з основами промислової електроніки.  К., Форум.
 21. Данилюк М. О.; Петренко В. П.; Понадюк А. А. Тактика особистої роботи маркетолога. Івано-Франківськ. 1996.
  Екзаменаційні білети. К., ДАІ. 2001.
 22. Ігнатенко П.І. , Калашников В.М., Марков К.А. Основи правових знань. К., Юридична книга. 2000.
 23. Кредисов А., Бодров В., Леоненко П. Сутність, структура і принципи організації соціального ринкового господарства «Економіка України», №4, 1993р.
 24. Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки. К., Вища освіта. 2003.
 25. Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев’юк В.О. Економіка. К., Навчальна книга. 2003.
 26. Кришемінська Л.Д. Інтегрований курс продавця продовольчих товарів. К., Вікторія. 2001.
 27. Лагутін В. Д.. Гроші та грошовий обіг. К., Знання. 1998.
 28. Панкратов Ф. Г.; Серьогіна Т. К. Комерційна справа. Рівне. Вертекс. 2001.
 29. Правила дорожнього руху. Х., НВП “Світлофор”. 2001.
 30. Попов Ю.П., Шовкошитний І.І. Основи електротехніки, радіо та мікроелектроніки.  Л., Оріяна-Нова, 2—1.
 31. Постанова Верховної Ради України “Про концепцію розвитку внутрішньої
  торгівлі України” № 1449 від 20.01.1997.
 32. Постанова Кабінету Міністрів України Про впровадження штрихового кодування товарів № 574 від 29.04.1996.
 33. Петюх В.М. Основи ринкової економіки. К., Урожай. 1995.
 34. Постанова Кабінету Міністрів України Правила торгівлі у розстрочку від 01.07.1998 року. №997.
 35. Сирохман І. В.; Задорожний І. М.; Пономарьов П. X.. Товарознавство продовольчих товарів. К., Ліро. 2000.
 36. Сорока І. Соціальне ринкове господарство і змішана економіка як пріоритетні моделі українського ринку “Економіка України”, №5, 1994.
 37. Тхір І.Л., Калушка В.П., А.В.Юзьків Посібник користувача ПК. Тернопіль. 1998.
 38. Фоменко А.Я. Ілюстрований посібник вивчаючим правила дорожнього руху. К., Сигнал. 1994.

 

ОПЕРАТОР
КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ

Список рекомендованої літератури

 1. Абетка української політики: Довідник / Кер. Авт. кол. Томенко М. – К.: Смолоскип, — 2000. – 268.
 2. Бойчик І.М., Харів П.С. Хопча Н.І. Економіка підприємств. Навч. посібник. – Львів: “сполом”, 1998. – 212 с.
 3. Винокурова Л.Е., М.В. Васильчук, Гаман М.В., Основи охорони праці. Підручник, Київ, “Вікторія”, 2001
 4. Дудка. Т.Н. Microsoft Excel: Методическое пособие с примерами и Загальна економіка (підручник) Ватаманюк З. Г. за ред. Радіонової І. Ф. К.: “АПН” 2000.
 5. Економіка (посібник) Втаманюк З. Г. К.: “Либідь” 2000.
 6. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці”” м. Київ 21.11.2002 року № 229-ІУ”., надрукований 17.12.2002 р. у газеті “Голос України”
 7. Закон України “Про господарські товариства”. Відомості Верховної Ради України 1991, № 49.
 8. Закон України “Про підприємництво”. Відомості Верховної Ради України 1991, № 14.
 9. Закон України “Про підприємства в Україні”. Відомості Верховної Ради України. 1991, № 24.
 10.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». -К.:Право,2000.
 11.  Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів).
 12.  Земельний кодекс України, 25 жовтня 2001 р. Урядовий кур’єр 2001. 15 листопада.
 13.  К.Мюрей. Открой для себя компьютер. – К.: Комиздат, “Диалектика”, 1998
 14.  Коваль А. П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 1992.
 15.  Кодекс законів про працю України
 16.  Конституція (Основний закон) України (із змінами і доповненнями).
 17.  Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). –К.: “ARC-UKRAINE”, 1996.-793 с.
 18.  Організаційно правові форми підприємницької діяльності в Україні та їх реєстрація. Довідник. Щур О. В., К.: Венчур. 1994.
 19.  Основи економічних знань. Гальчинський А. С., та інші, К.: “Вища школа”. 1999.
 20.  Основи політології (керівник авт. колективу Карилюк Ф.М.) К., 1995р.
 21.  Открой для себя Word 97. –К.: Комиздат, Диалектика, 1998
 22.  Пасько В. Word 97 (русифицированная версия). – К.:BHV, 1998
 23.  Пентилюк М. I. Культура мови і стилістика. — К.: Вежа, 1994.
 24.  „Політологія”, курс лекцій, навчальний посібник. К., 1993
 25.  Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. -К.:Державний комітет України по нагляду за охороною праці, 1994.
 26.  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 8—10 кл. К.: “Педагогічна думка” 2001.
 27.  Смолій В.А., Гуржій О.Й. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991.
 28.  Суторміна В., Федоров В., Андрущенко В. Держава, податки, бізнес, К.: Либідь, 1991.
 29.  Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.02.99 № 27.
 30.  Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи: Кол. Моногр. / Щокін Г.В., Попович М.В., Кармазін М.С. та ін. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.
 31.  Холберг Брюс. Использование Aссеss 97. – К.: “Диалектика”, 1998
 32.  Холберг Брюс. Использование Power Point 97. – К.: “Диалектика”, 1998

Залишити коментар

Яндекс.Метрика